Meny
 
 
 
Tindlund Park, byggetrinn 1
Tindlund Park, byggetrinn 1

Helse, miljø og sikkerhet

I all virksomhet innen firmaets ansvarsområder skal behandling av sikkerhetsspørsmål gis så høy prioritet at de minst tilfredsstiller myndighetenes krav på den mest rasjonelle måte og at alle beslutninger kan tas på basis av en balansert avveining mellom nytte, kostnad og risiko.

A. Vurdering av risiko
Ved vurdering av risiko skal den til enhver tid ligge på eller under et nivå som i følge erfaringer, normer eller skjønn aksepteres av samfunnet.

Det risikonivå som over lang tid har etablert seg som normalt må oppfattes som akseptert i denne sammenheng.

B. Personmessige forhold
Gjennom utvelgelse av personell, opplæring, motivasjon og informasjon skal det sørges for at alle ansatte i størst mulig grad:

* har de nødvendige faglige og menneskelige kvalifikasjoner.
* kjenner sitt sikkerhetsansvar
* kjenner eller søker klarlagt de vesentligste risikomomenter innen sitt arbeids- og ansvarsområde.
* kjenner og utøver sine plikter mht. sikkerhet for seg selv og kolleger samt ivaretar den rapportering, rådgivning, overvåkning og styring/koordinering som kreves i det løpende sikkerhetsarbeid.

C. Ansvarsforhold
Det er et hovedprinsipp at de enkelte organisasjonsmessige enheter og det enkelte prosjekt har det direkte ansvar for sikkerheten innen sitt ansvars- og arbeidsområde, og den enkelte medarbeider har et klart sikkerhetsansvar i sitt daglige arbeid innenfor sine forutsetninger.

Det legges vekt på den positive påvirkning den enkelte arbeidstaker, individuelt og gjennom verneombudssystemet kan ha på sikkerheten i sitt arbeidsmiljø. Alle ansatte i bedriften plikter å bidra til at denne påvirkning blir så effektiv som mulig.

Ove Skår AS` ledelse vil forsikre seg om og påse at bedriftens sikkerhetsprogram er hensiktsmessig oppbygget og at den blir effektivt gjennomført.

D. Mål for helse, miljø og sikkerhet
Bedriften har følgende delmål for helse, miljø og sikkerhet.

Helse
Arbeidsforholdene skal systematisk planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre unødvendig sykefravær. Sykefraværet (gjennomsnittlig) for arbeidstakerne ved skal være lavere enn gjennomsnittlige sykefravær for Bygge- og Anleggsbransjen.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp slik at alle arbeidstakerne får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. Hver enkelt på bygge- og anleggsområdet skal føle trygghet mot skader og yrkesrelaterte sykdommer.

Ytre miljø
Arbeidene skal legges opp og gjennomføres slik at forurensning av luft, jord og vann unngås.

Sikkerhet
Arbeidene skal planlegges og gjennomføres med tanke på at skader på person, miljø og/eller materiell skal unngås. Det betyr en målsetting med personskadefrekvens 0, dvs. ingen ulykker som resulterer i personskader med sykefravær.

Bedriftens daglige leder vil gå aktivt inn for at det interne kontrollsystemet brukes som et verktøy for å styre sikkerhets- og miljøarbeidet slik at lover og forskrifter til enhver tid etterleves.