Meny
 
 
 
Kvalitetsmålsetting
image.jpeg

Entreprenørselskapet Ove Skår AS (OS) legger anerkjente prinsipper gitt i gjeldende standarder til grunn for sitt kvalitetssystem (KS).

  • KS skal være en integrert del av planleggings – prosjekterings – og produksjonsstyringssystemet i OS.
  • Gjeldene krav i plan- og bygningsloven, reguleringsplan, rammetillatelse etc. skal identifiseres og legges til grunn ved gjennomføring av våre prosjekter.
  • Oppdragsgiver skal motta et produkt som oppfyller kontraktsbetingelsene.
  • Hver faggruppe innen prosjektorganisasjonen er ansvarlig for å kontrollere og dokumentere at alle krav som gjelder for sitt arbeid er ivaretatt.
  • Hver prosjektmedarbeider er ansvarlig for kvaliteten av sitt arbeid. I dette ligger at overordnede som for eksempel prosjektledere også er ansvarlig for arbeid som utføres av underordnede.
  • Alle kontrollaktiviteter skal i størst mulig grad gjøres innenfor prosjektets faggrupper, og prinsippet om egenkontroll på alle plan ligger til grunn for organisering og gjennomføring/ oppfølging.
  • Firmaets kvalitetssystem skal ved nødvendig oppdatering tilpasses endringer i firmaets rutiner for oppgaveløsning. KS er i kontinuerlig utvikling gjennom erfaring fra OS’ s forskjellige prosjekter både hva angår kvalitet på prosedyrer, oppfølging og utvikling av nye prosedyrer på felter hvor det eksisterer nye eller endrede behov.
  • Kvalitetskontrollen skal tilpasses den enkelte oppgave, og være en medvirkende årsak til reduksjon av de totale kostnader for OS og oppdragsgiver ved at feil og mangler elimineres.
  • Daglig leder har ansvaret for å utvikle, igangsette og gjennomføre den KS som er beskrevet i denne håndboken.